Projektet er afsluttet


Det overordnede formål med dette ph.d.-projekt er at undersøge effekterne af at anvende PRO som omdrejningspunkt for ambulant opfølgning.

Livslang kontakt med behandlingssystemet er et vilkår for patienter med kronisk sygdom. Behovet for kontakt kan dog være meget varierende og på tidspunkter med få symptomer oplever mange patienter det som tidsspilde at skulle bruge tid på en i forvejen fastlagt konsultation. 

PRO er oplysninger, der kommer direkte fra patienten uden fortolkning af sundhedspersonale. I projektet anvendes PRO som fundamentet for den ambulante opfølgning, hvilket har potentiale til at sætte patienten i centrum. Patientens eget perspektiv på sygdom og symptomer gøres således til udgangspunkt for kontakten til ambulatoriet. 

Projektet omfatter epilepsipatienter, men resultaterne vil være relevante for en lang række patientgrupper med kronisk sygdom, hvor PRO anvendes i det ambulante forløb. 

Ph.d.-projektet består af tre delstudier: 

  1. Et kohortestudie, hvor formålet er at identificere kendetegn ved personer, der visiteres til PRO-opfølgning. Har patienter, der visiteres til PRO-opfølgning, fx en højere sundhedskompetence, bedre social støtte, bedre generelt helbred eller trivsel end patienter, der ikke visiteres? Viden om patientkarakteristika vil kunne anvendes i klinisk praksis til at identificere hvem, der er egnet til PRO-opfølgning samt skabe opmærksomhed om aktuelle barrierer. 

  2. Et randomiseret kontrolleret studie, hvor formålet er at sammenligne ressourceforbruget, behandlingskvaliteten og patientperspektivet i to former for ambulant opfølgning: 1. PRO-spørgeskema i faste intervaller og 2. PRO-spørgeskema til ambulatoriet på patientens initiativ (open access). Vores hypotese er at behandlingskvaliteten er den samme, der anvendes færre ressourcer ved open access og patientoplevelsen er bedre ved open access. Projektet vil give et væsentligt input i forhold til tilrettelæggelse af den fremtidige ambulante opfølgning med patienten i centrum.

  3. Et reliabilitetsstudie, hvor formålet er at undersøge epilepsispørgeskemaets pålidelighed ved fire forskellige svarmetoder; papir /papir, papir /web, web/papir, web/web.  

Tidsramme

1.9.2015 - 7.3. 2020

Vejledere

Hovedvejleder:  Niels Henrik Hjøllund, professor, ph.d., AmbuFlex, Hospitalsenheden Vest

Bivejledere 

  • Annette de Thurah, lektor, ph.d, Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Per Sidenius, ledende overlæge, Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Kirsten Lomborg, professor, Institut for Klinisk Medicin og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet