Arbejdsmedicin i Herning har seks strategier for sin forskningsprofil, målsætning og strategiske udførelse:

1. Et godt forsknings- og læringsmiljø

Arbejdsmedicin i Herning ønsker at skabe et frugtbart forskningsmiljø med høj kvalitet og produktivitet i alle forskningsprocessens faser. Vores projekter skal:

  • Udvikle gode ideer og projektbeskrivelser, der kan give relevant ny viden og finansiering fra forskellige kilder
  • Overholde tidsfrister og budgetter
  • Producere en passende mængde videnskabeligt materiale

Vi ønsker et vedvarende forskningsmiljø omkring udvalgte fokusområde, men klinikkens medarbejdere har frihed til at afsøge nye forskningsområder, så længe det er inden for rammerne af den overordnede målsætning.

Vi ønsker at sikre et godt læringsmiljø for ph.d.-studerende og yngre forskere fra forskellige faggrupper og vores erfarne medarbejdere står til rådighed i hverdagen til vejledning og faglig sparring.

2. Sammenhæng mellem klinik og forskning

En del af vores forskning skal tage udgangspunkt i de symptomer og sygdomme, vi møder hos vores patienter. Dermed forbedrer vi hele tiden vores patientrådgivning og -vejledning. Andre dele af forskningen har et mere overordnet sigte, f.eks. forebyggelse af ulykker på arbejdspladserne.

3. Tværfaglig forskning

De problemstillinger og sygdomsmønstre, der ses inden for arbejdsmiljøforskningen har ofte en multifaktoriel baggrund. Arbejdsmedicin i Herning ønsker derfor at integrere sundhedsvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske videnskabelige metoder, hvor det er muligt og relevant.

4. En stadig udvikling af teori, forskningsmetoder og -design

Vi ønsker at være med til at videreudvikle de epidemiologiske forskningsmetoder og metoder til kortlægning af arbejdsmæssige eksponeringer, samt metoder til at undersøge sygdomsmekanismer, hvor epidemiologisk forskning krydser f.eks. molekylærmedicinsk og genetisk forskning.

5. Samarbejde med andre forskningsinstitutioner

Vi ønsker at skabe og vedligeholde samarbejdsrelationer til relevante lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere, for at sikre gensidig udvikling, læring og inspiration.

6. Gode relationer til bevillingsgivere og aftagere af forskningsbaseret viden

Vi ønsker at være en troværdig og upartisk leverandør af forskningsbaseret viden. Derfor vil vi arbejde for at skabe og vedligeholde gode relationer til bevillingsgivere og andre potentielle aftagere af viden om arbejdsmiljøforhold og helbred.

Arbejdsmedicin i Herning er en del af Hospitalsenheden Vest og har status som universitetsklinik. Det betyder, at forskningen hører under Aarhus Universitet, Health.