Projektet er afsluttet.


Forskere fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning undersøger i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Dansk Institut for Medicinsk Simulation, Herlev Hospital, hvilken betydning arbejdsmiljø og sikkerhedskultur har for forekomsten af 'utilsigtede hændelser' og arbejdsulykker i sygehusvæsenet.

Sundhedsstyrelsens definition på en utilsigtet hændelse (UTH): ”En ikke tilstræbt begivenhed der skader patienten, eller medfører risiko for skade som følge af sundhedsvæsenets handlinger eller mangler på samme”.

Formål

Projektet skal belyse relationen mellem arbejdsmiljø og utilsigtede hændelser i hospitalsvæsenet. Projektet vil blive udført i hospitalsvæsnets nye fælles akutmodtagelser og akutafdelinger, idet der her antages at være en maksimal belastning af det psykiske arbejdsmiljø.

Deltagere

Læger og sygeplejersker på en akutafdeling ved et dansk regionshospital.

Metode

Udover en spørgeskemaundersøgelse, observationer og en række interviews, er der til det nuværende projekt udviklet flere nye metoder:

  • Dagskema: Alle personaler udfylder i en periode et skema umiddelbart efter hver overstået vagt. Skemaerne fungerer som en form for dagbog eller logbog, hvor arbejdsmæssige forhold og UTH’er registreres.

  • Triptæller: Nogle ansatte på akutafdelingen bliver udstyret med en triptæller, som de klikker på, hver gang de bliver afbrudt i deres arbejde. Efterfølgende interviewes personalet om deres oplevelse af den overståede vagt.

  • Tilpasset Global Trigger Tool: Til projektet er der blevet udviklet nyt software, der kan ’fange’ forekomsten af UTH’er i patienternes elektroniske journaler. Metoden tager udgangspunkt i gentagne stikprøver fra patientjournaler. Inden journalgennemgangen defineres 'triggers' – hændelser, der erfaringsmæssigt optræder sammen med patientskader (ex genindlæggelse indenfor 30 dage). Findes en 'trigger' i en patientjournal, vurderes det, om det skyldes en UTH eller ej.

Projektresultater

Læs om projektets resultater i nyhederne Ny viden: Utilsigtede hændelser på sygehuse koster dyrt og Ny viden: Modstand mod ny organisering kan blive til modstand mod kollegaer