Projektet er afsluttet.


Både for den enkelte patient og i et samfundsøkonomisk perspektiv er der gode grunde til at forebygge og behandle arbejdsrelaterede stresstilstande.

BAS (Behandling Af Stress)-projektet har undersøgt, om en intervention, der kombinerer behandling med kognitiv terapi og rådgivning af arbejdspladsen, er effektiv til at mindske stress-symptomer, og om den stressramte med denne behandling hurtigere kunne blive klar til at vende tilbage til sin arbejdsplads.

Undersøgelsens hovedresultat: Et velafprøvet stresshåndteringsprogram fremmer en hurtigere bedring af det psykiske velbefindende hos patienter med arbejdsrelateret stress. Til trods for den hurtigere bedring af det psykiske velbefindende kunne der dog ikke påvises en hurtigere raskmelding.

Formål

Projektets formål var at evaluere effekten af en intervention rettet mod sygemeldte patienter og deres arbejdspladser. Forskerne ønskede at evaluere effekten af den tilbudte behandling i forhold til helbredstilstand og sygefraværslængde. Interventionen indeholdt et individuelt samtaleforløb med en psykolog og tiltag rettet mod stressende forhold på patientens arbejdsplads.

Deltagere

Deltagerne i projektet blev rekrutteret blandt patienter med fast tilknytning til arbejdsmarkedet, der var sygemeldte på grund af stress, og som blev henvist til Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning af egen læge eller fagforening.

Patienterne skulle falde ind under diagnosen arbejdsrelateret tilpasnings- eller belastningsreaktion, og måtte ikke lide af andre sygdomme (fysisk eller psykisk), være gravide eller have ønske om ikke at vende tilbage til deres nuværende arbejde. I alt indgik 137 patienter i undersøgelsen (57 i interventionsgruppen og 80 i kontrolgruppen).

Metode

Patienterne i interventionsgruppen fik tilbudt et kognitivt-adfærdsterapeutisk stresshåndteringsprogram, suppleret med intervention på patientens arbejdsplads. Programmet løb over 16 uger med 6 sessioner af 60 minutters varighed. Den organisatoriske intervention bestod af tilbud om 1-2 samtaler på patientens arbejdsplads. 

Resultater

Hovedresultatet i nærværende undersøgelse er, at denne intervention fremmer en hurtigere bedring af det psykiske velbefindende hos patienter med arbejdsrelateret stress. På lidt længere sigt opnår kontrolgruppen den samme bedring, men den afprøvede intervention medfører en signifikant hurtigere bedring hos patienterne, hvad angår oplevet stress og mentalt helbred. Der er også en tendens til hurtigere bedring af søvnkvalitet og distraherbarhed i interventionsgruppen.

Mens der fandtes en klar interventionseffekt i løbet af de første 4 måneder vedrørende et bedret psykisk velbefindende, kunne der ikke påvises en hurtigere tilbagevenden til arbejdet som følge af interventionen.  Det skyldes sandsynligvis, at tilbagevenden til arbejdet er et komplekst fænomen, der afspejler den samlede effekt af flere faktorer, som ikke blev målt, og ikke kun helbredstilstanden.

Projektet blev støttet af

Arbejdsmiljøforskningsfonden