Projektet er afsluttet


Projekttitel

Følger efter elulykker

Formål

Formålet var at undersøge de helbreds- og arbejdsmæssige konsekvenser af elulykker.

Baggrund

Hvert år møder skadestuerne i Danmark ca. 1000 mennesker, der har fået strømstød på deres arbejdsplads. De ramte kommer fra mange forskellige faggrupper, og skaderne varierer fra forbigående ubehag til mere alvorlige skader som brandsår, nerveskader og hjertestop. Nogle elulykker er voldsomme og har umiddelbart alvorlige konsekvenser. Andre giver ikke varige mén. 

Der mangler dog viden om de følger, der kan opstå i perioden efter en elulykke. Erfaringen fra arbejdsmedicinske klinikker viser, at lavspændingsulykker kan give patienterne symptomer efterfølgende. Men hvor mange udvikler symptomer efter en elulykke, og hvor alvorlige er følgerne for deres helbred og arbejdsliv? Er der fællestræk ved de ulykker, som giver varige mén? Den viden har vi ikke i dag, særligt ikke, når det gælder de hyppigt forekommende lavspændingsulykker.

Manglen på viden er et problem, når patienterne søger læge eller skadestue, men det er også en udfordring, når patienterne skal søge erstatning for deres arbejdsskade, at der ikke er klarhed på området.

Metode

Undersøgelsen var todelt: 

  • I en matchet  registerundersøgelse identificeredes tilskadekomne fra 1995-2012 via registre fra Arbejdstilsynet og Landspatientregisteret. Forskerne sammenkoblede disse data med oplysninger om diagnoser, sygehus- og lægekontakter, sygefravær og overførselsindkomst fra Landspatientregistret, Sygesikringsregistret og DREAM-databasen.

  • I en spørgeskemaundersøgelse fik alle Dansk El-Forbunds medlemmer (ca. 20.000) et spørgeskema med spørgsmål om elulykker. De, der ikke havde været ude for en elulykke (eller har haft symptomer) inden for det seneste halve år, modtog derefter i 26 uger et ugentligt sms-spørgeskema om elulykker og symptomer. På den måde fulgte forskerne elektrikerne i en længere periode.

Formålet med projektdesignet var at skabe mere klarhed over årsagssammenhængen mellem elulykker og deres følgevirkninger.

Resultater

Ny viden: Elulykker kan få langvarige konsekvenser

Ny viden: Øget risiko for psykiske lidelser efter en elulykke

Ny viden: Strømstød kan give alvorlige og langvarige følger

Læs de videnskabelige artikler

Contacts with general practitioner, sick leave and work participation after electrical injuries: a register-based, matched cohort study.

Mental disorders following electrical injuries—A register-based, matched cohort study.

Incidence and immediate consequences of electrical shocks among Danish electricians: a cohort study

Neurological symptoms and disorders following electrical injury: A register-based matched cohort study

Electricians’ Health After Electrical Shocks - A Prospective Cohort Study

Unspecified pain and other soft tissue disorders following electrical injuries: a register-based matched cohort study

Electrical injury and the long-term risk of cataract: A prospective matched cohort study

Unconsciousness and amnesia after cross-body electric shocks not involving the head - A prospective cohort study

Projektet støttes af

Arbejdsmiljøforskningsfonden (2.997.120 kr)

Tidsramme

1. marts 2018 - 27. februar 2021

Projektdeltagere

  • Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup
  • Dansk El-Forbund

Læs mere

Læs mere om projektet på elulykker.dk.