23.10.2017

20171023_medicin

Foto: Pixabay

Der er betragtelige udgifter forbundet med fejl på sygehusene. Ny undersøgelse viser, at der i gennemsnit kan spares 100.000 kr. pr. patient.

Forskning tyder på, at mere end 5 % af alle patienter, der indlægges på akutafdelinger bliver udsat for en 'utilsigtet hændelse'. Det vil sige en hændelse, der forvolder skade – eller kunne have gjort det – på patienten. De utilsigtede hændelser kan komplicere og forlænge patientens sygdomsforløb. Ifølge tidligere studier mener sygehusansatte selv, at disse hændelser kan forhindres i 40% af tilfældene.

Nu har en forskergruppe udregnet, hvad de utilsigtede hændelser koster samfundet i kroner og øre. Udregningerne er sket i forbindelse med en større undersøgelse af arbejdsmiljøet på en akutafdeling på et dansk regionshospital.

Resultaterne er til at få øje på: En patient, der er blevet udsat for en utilsigtet hændelse i forbindelse med sin indlæggelse koster dobbelt så meget som en patient uden en sådan begivenhed og med tilsvarende diagnose, alder og køn. Det vil sige i gennemsnit 100.000 kr. mere.

Ifølge forskerne er der altså god grund til at sætte ind med forebyggende tiltag for at forbedre patientsikkerheden på de danske sygehuse. Der er mange penge at spare.

Fakta

  • Undersøgelsen foregik på et dansk regionshospital blandt akutpatienter med diagnoser inden for 4 lægelige specialer (aktutmedicin, kirurgi, ortopædkirugi og intern medicin)

  • 17.437 patientjournaler fra akutafdelingen blev scannet for 'trigger words'. 800 af dem indeholdt mindst 7 og op til 21 'trigger words'. De 800 journaler blev gennemlæst i fuld længde af speciallæge for at identificere, om der var indtruffet en utilsigtet hændelse i patientforløbet.

  • 91 akutmedicinske patienter blev udtrukket som cases. Hver case blev sammenlignet med 10 kontroller (fra Landspatientregistret), der matchede case-patienten i forhold til diagnose, alder og køn.

  • Forskerne opgjorde de samlede udgifter ved patienternes indlæggelsesforløb (dvs. alle udgifter relateret til hospitalsopholdet og det efterfølgende forløb med eventuelle genindlæggelser) over en 12-måneders periode. Prisen på de konkrete udgifter blev fastlagt ud fra tal fra Omkostningsdatabasen, der viser de samlede omkostninger ved et sygeforløb.

  • Resultaterne viste, at udgifterne til de patienter, der havde været ude for en utilsigtet hændelse, i gennemsnit var 100.000 kr højere end for kontrolgruppen.

  • Forskningen er publiceret i BioMed Central Health Services Research: Costs associated with adverse event among acute patients og udført med støtte fra Trygfonden.

Definitioner

Utilsigtet hændelse: En begivenhed i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed som forvolder skade, eller kunne forvolde skade, på patienten. Forværring, skade og dødsfald, der skyldes patientens sygdom er ikke en utilsigtet hændelse.

Trigger words: Forskerne fandt, at der var 21 ord, der gik igen i patientjournalerne, når der var indtruffet en utilsigtet hændelse. Eksempler på trigger words er: 'fejl', 'ikke muligt', 'forsøgt at', 'desværre', 'forkert', 'genindlæggelse'.

Yderligere information

Jakob Kjellberg, professor ved VIVE Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Mail: jakj@kora.dk

Kurt Rasmussen, speciallæge ved Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest
Mail: kurras@rm.dk