20.04.2021

Ny forskning viser, at elulykker giver større risiko for depression, angst og især PTSD

Resultater fra et stort forskningsprojekt fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, peger på en sammenhæng mellem elulykker og efterfølgende psykiske lidelser som angst, PTSD og depression.

Forskerne analyserede 14.112 elulykker hvor skadelidte enten havde været på hospitalet eller havde anmeldt ulykken til Arbejdstilsynet. De kiggede på hvilke diagnoser, der efterfølgende forekom hyppigere i denne gruppe end i tilsvarende kontrolgrupper.

Op til 10 gange højere risiko for PTSD

Resultaterne viser først og fremmest, at en elulykke kan få alvorlige konsekvenser i form af en øget risiko for depression, angst og posttraumatisk stress syndrom (PTSD).

Ifølge seniorforsker Kent J. Nielsen er det ikke så mærkeligt, at især risikoen for PTSD forøges markant efter en potentielt livstruende ulykke. Han understreger dog, at det kun er ca. 1 ud af 1.000 elulykkesramte i undersøgelsen, der får PTSD. Samtidig bemærker seniorforskeren, at angst, PTSD og depression er nært beslægtede:

- Om man får den ene eller den anden diagnose kan handle om det præcise symptombillede og om, hvornår de tilskadekomne har opsøgt lægen. En depression viser sig f.eks. ofte senere end en angstlidelse og kan være en konsekvens af PTSD.

Også øget risiko for to uspecifikke diagnoser

Dernæst viser resultaterne en sammenhæng mellem elulykker og to uspecifikke diagnoser ('andre psykiske lidelser som følge af hjerneskade eller –dysfunktion' og 'somatoforme tilstande'). Disse diagnoser bliver typisk givet, når lægen ikke kan finde den præcise forklaring på de symptomer, patienten kommer med.

- Igen er det sjældne diagnoser i undersøgelsen, hvor det er ca. 1 ud af 1.000 elulykkesramte, der får dem, men der er sandsynligvis tale om personer, hvis symptombillede lægerne ikke umiddelbart har forbundet med en elulykke. Det er en gruppe af patienter, som vi har brug for mere viden om, for at kunne hjælpe, siger Kent J. Nielsen.

Ingen sammenhæng med andre psykiske lidelser

Forskningsprojektet har også analyseret sammenhængen mellem elulykker og 5 andre diagnoser ('alzheimers', 'demens', 'søvnbesvær', 'seksuel dysfuntion' og 'andre ikke-psykotiske lidelser'). Her har forskerne ikke kunnet påvise nogen sikker sammenhæng. Om det siger Kent J. Nielsen:

- For de diagnoser gælder det, at de alle var meget sjældne i vores datamateriale, selvom det er det største datagrundlag, det er muligt at samle i Danmark. Derfor kan det være svært at identificere sammenhænge. Men samtidig er den sjældne forekomst jo også en indikation på, at der ikke er nogen særlig stærk sammenhæng, for så ville diagnoserne være hyppigere i materialet.

Bag om forskningsresultatet

  • Studietype: matchet kohortestudie
  • Ekstern finansiering: Arbejdsmiljøforskningsfonden
  • Interessekonflikter: Nej
  • Forskningsprojektet udgår fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning

Læs den videnskabelige artikel

Resultaterne er udgivet i det fagfællebedømte tidsskrift PLoS One:
Biering K, Vestergaard JM, Kærgaard A, Carstensen O, Nielsen KJ (2021) Mental disorders following electrical injuries—A register-based, matched cohort study. PLoS ONE 16(2): e0247317. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247317

Fakta om projektet

Resultaterne stammer fra et større forskningsprojektet der skal afdække de helbreds- og arbejdsmæssige konsekvenser af elulykker. Projektet udføres af Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning.

Tidligere resultater fra projektet viser, at elulykker følges af mere sygefravær og flere lægebesøg for de ramte end tilsvarende kontrolgrupper.